Клуб Реалист

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Спортивно-стрілецький клуб  “Реаліст” (надалі ССК «РЕАЛІСТ» або Клуб) затверджено установчими зборами громадської організації ССК «РЕАЛІСТ» 27 травня 2010 року (протокол № 1), зареєстровано в Головному управлінні юстиції міста Києва 23 червня 2010 року, свідоцтво № 0153-2010Г.О.

1.2 Положення про членство ССК «РЕАЛІСТ» розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», інших положень чинного законодавства України та Статуту ССК «РЕАЛІСТ».

1.3 Положення про членство в ССК «РЕАЛІСТ» визначає порядок та умови прийняття осіб до членів ССК «РЕАЛІСТ», а також загальні засади взаємодії ССК «РЕАЛІСТ» з іншими національними та міжнародними організаціями та об’єднаннями громадян.

1.4 Положення про членство ССК «РЕАЛІСТ» затверджується установчими зборами та є обов’язковим для його членів.

1.5 Зміни та доповнення до положення про членство в ССК «РЕАЛІСТ» набирають чинності в разі їх затвердження установчими зборами ССК «РЕАЛІСТ», якщо інше не передбачено цим Положенням.

1.6 Зміни та доповнення до додатків цього Положення набирають чинності за рішенням Членів правління ССК «РЕАЛІСТ», яке приймається в порядку визначеному цим Положенням та Статутом ССК «РЕАЛІСТ», та подальшим затвердженням установчими зборами ССК «РЕАЛІСТ».

1.7 Відповідно до Статуту ССК «РЕАЛІСТ»:

 • є добровільним громадським неприбутковим формуванням, створеним громадянами на добровільних засадах на основі єдності їх спортивних інтересів;
 • клуб є самостійною юридичною особою з моменту його державної реєстрації у порядку визначеному законодавством України;
 • клуб для досягнення мети та виконання статутних завдань має право від свого імені вчиняти правочини та укладати договори;
 • клуб не несе відповідальності за зобов’язаннями засновників і членів клубу, а засновники і члени Клубу не несуть відповідальності зобов’язання Клубу;
 • клуб не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Клубу;
 • клуб взаємодіє з профспілковими організаціями, громадськими об’єднаннями, релігійними екологічними, оздоровчими організаціями, іншими фізичними та юридичними особами, у тому числі іноземними, які своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань Клубу;
 • клуб взаємодіє з профспілковими організаціями, громадськими об’єднаннями, релігійними екологічними, оздоровчими організаціями, іншими фізичними та юридичними особами, у тому числі іноземними, які своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань Клубу;

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИЙОМУ ЧЛЕНІВ ССК «РЕАЛІСТ»

2.1. Членами ССК «РЕАЛІСТ» може бути громадяни України та іноземні громадяни, які досягли 18-ти річного віку, підтримують мету та цілі діяльності Клубу, визнають та зобов’язуються виконувати положення Клубу, та сплачують вступні та щорічні членські внески;

2.2. Особі, яка має намір стати постійним членом ССК «РЕАЛІСТ», необхідно:

 • подати заяву за формою (додаток 1);
 • заповнити анкету за формою (додаток 2);
 • сплатити вступний внесок та щомісячний членський внесок (додаток 4);
 • відвідати навчальні тренінги з питань вивчення матеріальної частини зброї та заходів безпеки при поводженні з нею – 1 год. (теоретичне заняття); відвідати практичні заняття зі стрільби – 2 год.; скласти залік.

2.3. Перелік документів необхідних для вступу в Клуб:

 • заява кандидата (додаток 1);
 • анкета кандидата (додаток 2);
 • дві фотокартки 3х4;
 • ксерокопія дозволу на зброю (мати з собою оригінал);
 • ксерокопія паспорта (мати з собою оригінал);
 • ксерокопія паспорта (мати з собою оригінал);
 • довідка про проходження навчання з вивчення матеріальної частини зброї та заходів безпеки при поводженні зі зброєю (для осіб, що не мають зброї);
 • медична довідка за формою, що передбачена для власників вогнепальної зброї (для осіб, що не мають зброї);

Оригінали документів після звірення повертаються.

2.4. Вищевказані документи передаються членам правління. Данні кандидата заносяться в базу даних Клубу і є конфіденційними.

2.5. Розгляд заяви про прийняття до членів Клубу здійснюється на засіданні Правління Клубу на протязі 10 днів з дати її надходження простою більшістю голосів.

2.6. Членство ССК засвідчується членською карткою.

2.7. Члени Клубу матимуть знижки по членській картці на оренду стрілецької галереї, зброї, та боєприпасів згідно (додатку 4).

2.8. Картка члена ССК «РЕАЛІСТ» має статус персональної та не повинна передаватись сторонній особі, в цьому разі вона не буде обслуговуватись.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ССК «РЕАЛІСТ»

3.1. Членство припиняється:

3.1.1. за власним бажанням члена Клубу на підставі письмової заяви про вихід, яка подається на ім’я президента Клубу;

3.1.2. за рішенням членів Правління Клубу у таких випадках:

 • порушення членом Клубу положень Статуту та інших нормативних документів;
 • негідної поведінки члена Клубу;
 • здійснення членом Клубу діяльності, яка компрометує ССК;
 • прострочення оплати щомісячного членського внеску (1 місяць);

3.2. При припиненні членства у Клубі за будь якою підставою грошові кошти (вступні та членські внески) не повертаються.

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ В СКК «РЕАЛІСТ»

4.1. Члени Клубу сплачують вступні, щомісячні членські внески, та інші внески до ССК «РЕАЛІСТ».

4.2. Розмір вступних та щомісячних членських внесків для членів Клубу визначається (додатком 3).

4.3. Розмір та порядок сплати інших внесків членів Клубу визначається членами Правління в межах кошторису доходів та витрат, який затверджується Виконавчим комітетом ССК «РЕАЛІСТ».

4.4. Вступні та щомісячні членські внески можуть бути сплачені в готівковому порядку, шляхом внесення належної до сплати суми до каси ССК «РЕАЛІСТ», або в безготівковому порядку, шляхом перерахування належної до сплати суми за реквізитами визначеними ССК «РЕАЛІСТ».

4.5. В разі прострочення щорічних членських внесків більше ніж на місяць з дати реєстрації членства, а також в разі їх оплати в неповному обсязі, такі особи підлягають виключенню з членів Клубу, за рішенням членами Правління, як передбачено розділом 3 цього Положення та Статутом ССК «РЕАЛІСТ».

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ССК «РЕАЛІСТ»

5.1. Члени Клубу мають право:

 • брати участь у управлінні справами Клубу шляхом участі у зборах Членів Клубу з правом ухвального голосу;
 • обирати та бути обраним до складу статутних органів управління Клубу;
 • вносити добровільні пожертвування на розвиток Клубу;
 • вносити пропозиції до органів Клубу з питань, що пов’язані з його діяльністю;
 • брати участь у заходах, які здійснюються Клубом;
 • користуватись всіма видами консультативної, методичної та іншої допомоги, що її може надати Клуб;
 • користуватись підтримкою Клубу, його статутних органів у захисті своїх законних прав та інтересів;
 • вільно виходити з членів Клубу у будь-який час за зверненням (письмовою заявою) до керівних органів Клубу без повернення вступного, членського та поточних внесків.

5.2. Члени Клубу зобов’язані:

 • виконувати вимоги Статуту та інших документів, затверджених вищим органом Клубу;
 • своєчасно сплачувати вступні, щомісячні членські внески, в розмірі, та в строки, що визначаються Правлінням Клубу;
 • діяти відповідно до мети та завдань, визначених Статутом Клубу, утримуючись при цьому дій, які можуть завдати шкоди репутації Клубу;
 • всіляко сприяти досягненню мети і завдань Клубу та надавати підтримку статутним органам Клубу в їх діяльності.

6. ЧЛЕНСТВО СКК «РЕАЛІСТ» В ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ОБ’ЄДНАННЯХ ГРОМАДЯН

6.1 За рішенням Правлінням Клубу, ССК «РЕАЛІСТ» на добровільних засадах може бути членом інших організацій та об’єднань громадян, якщо членство в таких організаціях та об’єднаннях громадян не суперечить меті та завданням ССК «РЕАЛІСТ», визначеним в Статуті ССК «РЕАЛІСТ».

6.2 В разі вступу ССК «РЕАЛІСТ» до будь-якої організації або об’єднання громадян, члени ССК «РЕАЛІСТ» набувають статус членів такої організації або об’єднання громадян та реалізують свої права та обов’язки членів такої організації або об’єднання через органи управління ССК «РЕАЛІСТ», якщо інше не передбачено чинним законодавством.